Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rembrandtje Chocolate Coins

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1.Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2.Identiteit van de ondernemer
Rembrandtje Chocolate Coins, handelend onder de naam Rembrandtje of Rembrandtje Chocolate Coins.
Amstelplein 1 – 32e etage | 1096 HA Amsterdam
020-5618080
info@rembrandtje.nl
KvK-nummer: 856481154
Btw-identificatienummer: NL856481154B01

3.Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4.Het aanbod
4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
4.3.1. de prijs inclusief belastingen;
4.3.2. de eventuele kosten van aflevering;
4.3.3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
4.3.4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
4.3.5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
4.3.6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
4.3.7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
4.3.8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
4.3.9. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
4.3.10. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
4.3.11. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
4.3.12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

5.De overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
5.5.1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
5.5.2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
5.5.3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
5.5.4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5.5.5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5.5.6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

6.Herroeping
6.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren indien de goederen nog niet verzonden zijn. Het recht om de bestelling te annuleren is niet van toepassing op zakelijke of corporate klanten voor wie een rechtmatige reden om te annuleren nodig is. Na verzending van de goederen vanuit de ondernemer of Chocolaterie & Patisserie Tout is het herroepingsrecht uitgesloten. De ondernemer herroept zich op Artikel 7d. goederen die snel kunnen bederven of verouderen;
6.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

7.Uitsluiting herroepingsrecht
7.1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
7.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
7.2.1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
7.2.2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
7.2.3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
7.2.4. die snel kunnen bederven of verouderen;
7.2.5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
7.2.6. voor losse kranten en tijdschriften;
7.2.7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
7.3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
7.3.1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
7.3.2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
7.3.3. betreffende weddenschappen en loterijen.

8.Ontbinding van de overeenkonmst door de ondernemer
8.1. De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden in het geval dat:
8.1.1. De ondernemer geen toereikende voorraad heeft om de door de consument bestelde producten te leveren. Als dit het geval is, neemt de ondernmer contact op met de consument om informatie te verstrekken over een beschikbare datum of een vervangend product aan te bieden; of
8.1.2. De ondernemer niet bezorgt in het door de consument opgegeven gebied; of
8.1.3. Een of meer producten besteld door de consument aangeboden zijn tegen een onjuiste prijs door een kennelijke vergissing of kennelijke fout. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
8.1.4. Een of meer producten besteld door de consument aangeboden zijn tegen een onjuiste prijs door een typfout.

8.2.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer de consument hier per e-mail op de hoogte van het stellen en het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. De ondernemer is niet verplicht om enige additionele compensatie aan de consument te verstrekken.

9.De prijs
9.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
9.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
9.4.1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
9.4.2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
9.6. Voor zakelijke of corporate klanten zijn andere prijzen van toepassing.

10.Conformiteit en Garantie
10.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

11.Levering en uitvoering
11.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
11.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
11.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur
12.1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
12.2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
12.3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
12.3.1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
12.3.2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
12.3.3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

12.4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
12.5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
12.6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
12.7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
12.8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

13.Betaling
13.1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
13.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
13.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
13.4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

14.Klachtenregeling
14.1. De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren.
14.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een week na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij de ondernemer te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen een dag na aflevering bij de ondernemer te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.
14.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15.Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

17.Overmacht
17.1. In het geval geval van overmacht zal de ondernemer geen verantwoordelijkheid dragen voor het niet leveren van de bestelde producten, of voor enige vertraging in het leveren van producten, of voor schade aan de producten
17.2. In het geval van overmacht heeft de ondernemer het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
17.3. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan de ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs and other industrial disputes, breakdown of systems or network access, flood, fire, explosion or accident.

18.Intellectueel eigendom
18.1. De materialen die worden weergegeven op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle teksten, beelden, redactionele materialen, foto’s, illustraties en andere grafische materialen, namen, logo’s, handelsmerken en servicemerken zijn eigendom van de ondernemer en beschermd door het copyright, het handelsmerkrecht en andere wetten op het intellectuele eigendom. U mag dergelijk materiaal of een deel ervan niet reproduceren, doorgeven, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren
18.2. De consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door de ondernemer geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De ondernemer garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

19.Rechten
19.1. Alle contacten en transacties met de ondernemer geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van de ondernemer.
19.2. Niets uit uitgaven of publicaties van de ondermer beschermd door het copyright, het handelsmerkrecht en andere wetten op het intellectuele eigendom mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patisserie Chocolaterie Vermeer BV.
19.3. U mag deze website niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:
19.3.1. Verspreiden van schadelijk, onwettig, aanstootgevend, beledigend, dreigend, lasterlijk, seksueel intimiderend, onzedelijk, pornografisch, godlasterlijk, racistisch of discriminerend materiaal en geen materiaal dat gedrag zou kunnen zijn of aanmoedigen dat beschouwd zou kunnen worden als een strafbaar feit of dat op enige andere wijze de wet overtreedt;
19.3.2. Verhinderen van het gebruik van deze website door een ander persoon; of
19.3.3. Verveelvoudigen, opgeslaan in digitale vorm, of openbaar maken, in welke vorm dan ook, van elektronische kopiën van materiaal beschermd door het copyright, het handelsmerkrecht en andere wetten op het intellectuele eigendom zonder toestemming van de ondernemer.
19.3.4. U bent verantwoordelijk voor de verliezen en kosten van de ondernemer als gevolg van uw handelen in strijd met clausule X (intellectueel eigendom)

20.Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Patisserie Chocolaterie Vermeer BV en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

21.Aansprakelijkheid
21.1. De ondernemer zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of schade ten gevolge van enige vertraging en/of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien zulks wordt veroorzaakt door omstandigheden welke redelijkerwijze buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn, daaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstroming, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van de productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming door derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, gebrek aan grondstoffen, beperkt beschikbare productiecapaciteit, boycots, feitelijke beperkingen van overheidszijde (al dan niet geldig), of het ontbreken van vereiste import- of exportvergunningen. Indien een vorenbedoeld geval zich voordoet, zal de ondernemer daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij te harer keuze gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.
21.2. De ondernemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade (daaronder mede begrepen: winstderving of gemiste vervolgopdrachten) of welke andere schade dan ook ten gevolge van een gebrekkige levering.
21.3. De totale aansprakelijkheid van de ondernemer met betrekking tot een bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de netto hoofdsom welke de ondernemer voor die opdracht in rekening heeft gebracht dan wel tot het bedrag dat door de door de ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door de ondememer uitgesloten.
21.4. In alle gevallen waarin de ondernemer het recht heeft een beroep te doen op deze bepalingen heeft tevens elk van haar werknemers het recht een beroep te doen op deze bepalingen indien zij worden aangesproken.
21.5. Behoudens voor zover de ondernemer onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal de consument de ondernemer vrijwaren tegen claims, acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekking hebben op de geleverde goederen.
21.6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade als gevolg van verkeerd gebruik van het product.
21.7. De ondernemer geeft geen andere waarborgen dan diegene die zij schriftelijk verstrekt.
21.8. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijke verklaring geeft de ondernemer geen enkele waarborg m.b.t. het gebruik en de geschiktheid ervan voor het doel van de consument.
21.9. Voor zover de ondernemer bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden of van de consument, kan de onderrnemer op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met deze derden of de koper, of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de ondernemer.
21.10. De consument moet zich houden aan alle toepasselijke wetgeving, waaronder het verkrijgen van alle nodige douane, import, and overige vergunningen voor het aanschaffen van producten van de ondernemer. Het importeren of exporteren van producten van de ondernemer door de consumer kan onderhevig zijn aan nationale wetgeving. De ondernemer accepteert geen aansprakelijkheid voor de import en export van de producten die de consument aankoopt.
21.11. De ondernemer is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en de ondernemer, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de ondernemer.
21.12. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan voorzien door de ondernemer of Chocolaterie & Patisserie Tout. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

22.De producten en noten
De producten worden in dezelfde omgeving gemaakt als noten en peulvruchten. De ondernemer kan niet garanderen dat alle producten vrij zijn van sporen van noten en peulvruchten.

23.Zakelijke producten

Voor zakelijke en corporate klanten geldt het volgende:

23.1. Alle benodigde instructies en afbeeldingen moet minimaal [aantal] dagen voor de beoogde afleverdatum aan de ondernemer geleverd zijn. U zult moeten betalen voor het bedrukken van de producten tegen de prijs die aangegeven is in de aan u geleverde factuur.
23.2. De ondernemer heeft uw toestemming om uw logo(s), afbeeldingen, teksten en overige materialen te gebruiken ten behoove van het drukken en vervullen van uw order.
23.3. Het design and de lay-out van het drukwerk moet goedgekeurd zijn door geauthorieseerd persoon binnen het bedrijf van de klant voordat enig drukwerk uitgevoerd zal worden.
23.4. Als specifiek drukwerk aangevraagd aan goedgekeurd is, overeenkomstig met deze clausule X, en de order wordt vervolgens geannuleerd door de zakelijke of corporate klant, moet er een bedrag van [percentage]% van de waarde van de producten op de offerte aan de ondernemer betaald worden.

24.Tout
Clausule bestellingen via Tout

25.Gehele overeenkomst
These Terms and Conditions, together with our current website prices, delivery details, contact details and privacy policy, set out the whole of our agreement relating to the supply of the products to you by us. Nothing said by any sales person on our behalf should be understood as a variation of these Terms and Conditions or as an authorised representation about the nature or quality of any products offered for sale by us. Save for fraud or fraudulent misrepresentation, we shall have no liability for any such representation being untrue or misleading.

26.Notices
Unless otherwise expressly stated in these Terms and Conditions, all notices from you to us must be in writing and sent to our contact address at Hotel Chocolat Ltd, Mint House, Newark Close, Royston, SG8 5HL, England. All notices from us to you will be displayed on our website from time to time.

27.Invalidity
If any part of these Terms and Conditions is unenforceable (including any provision in which we exclude our liability to you) the enforceability of any other part of these conditions will not be affected.

28.Privacy
You acknowledge and agree to be bound by the terms of our privacy policy.

Rembrandtje Chocolate Coins
Amstelplein 1, 32e etage, 1096 HA Amsterdam
+31 – 20- 5618080
info@rembrandtje.nl

Ga naar home